Digitale vannmålere

Digitale vannmålere

Hva går prosjektet ut på?

Gjennom prosjektet Smart vann skal det utredes om digitale vannmålere skal installeres hos abonnentene med kommunal vannforsyning. Med smarte vannmålere får vi et system hvor kundene betaler for vann etter forbruk, på sikt vil også kundene velge sine vannprodukter. Vi vil også kunne finne vannlekkasjer lettere og i sanntid. Det er i dag manuelle prosesser på måling og avregning av mekaniske vannmålere og saksbehandling av manglende avlesninger og reklamasjoner. Digitale vannmålere muliggjør nye tjenester som blant annet varsling i sanntid av lekkasjer inne i bolig og på ledningen inn til boligen, varsling av unormalt høyt vann-forbruk, varsling om at vannet er i ferd med å fryse med mer. 

FNs bærekraftsmål 6 og 13 illustrasjon - Klikk for stort bildeFNs bærekraftsmål 6 og 13

Hvorfor satser vi på Smart Vann?

Bakgrunnen for at vi ønsker å se på prosjektet handler først og fremst om å øke vannbevisstheten i samfunnet. I Norge sløser vi massivt med verdens viktigste naturressurs. I gjennomsnitt i Norge forsvinner over én tredjedel vann ut i grunnen hvert år, enten på grunn av lekkasjer i hjemmet eller i de kommunale rørsystemene.

Ved hjelp av digitale vannmålere kan lekkasjene oppdages raskere og vi kan tilby vannprising etter forbruk, noe som forhåpentligvis vil bidra til å begrense sløsingen med vann.

Hvordan sikre et vellykket prosjekt?

De digitale målerne har mange ulike sensorer som registrerer forskjellige typer data. De kan blant annet måle forbruk, oppdage lekkasjer i hjemmet (internt) og i det lokale vannettet inn mot boligen(eksternt).

Med den nye teknologien kan kommunen overvåke det kommunale vannettet i sanntid, registrere hvor det er en feil eller lekkasje og reparere det raskest mulig.

I tillegg vil boligeiere selv kunne følge med på vannforbruket sitt og få varslinger dersom det oppdages feil eller lekkasjer, via en digital plattform. I henhold til GDPR-regelverket har ikke kommunen lov til å følge med på innbyggernes private vannforbruk. Det betyr at det må legges til rette for en interaksjonsplattform mellom kunde og kommune hvor feilmeldinger og varslinger om eksterne lekkasjer kan kommuniseres og håndteres på en best mulig måte.

Har du en idé eller innspill til Smart Molde?

Hvem er med i prosjektet? 

Molde vann og avløp KF er prosjekteier.

Aktører som inviteres med i prosessen er: innbyggerne, næringslivet, barnehagene, akademia/forskning og offentlige instanser. 

Gjennomførte aktiviteter 

Det har blitt utarbeidet et prosjekt der det blant annet er gjennomført et pilotprosjekt med utmontering av smarte vannmålere hos 15 abonnenter i høsten 2020. Hensikten med prosjektet var å teste tekniske komponenter, kommunikasjon, dataflyt og systematikk for utrulling. Vannmålerne som er blitt testet har en rekke sensorer, deriblant sensor for akustisk lekkasjedeteksjon på stikkledning. Rapporten fra forprosjektet viser at teknisk system og dataflyt fungerer greit, men at det fortsatt bør arbeides med å strømlinjeforme dataflyten. Dataoverføringsteknologien som ble uttestet ble også ansett som litt utdatert. 

Testing av digitale vannmålere 

Gjennom piloten med smarte vannmålere har det blitt undersøkt og fått bekreftet to teknologier som kan brukes til å sende data fra sensor og direkte inn i kommunens dataplattform. Teknologien som er brukt er LoRaWAN og den kan overføre data over lange avstander med lavt energiforbruk ved hjelp av lisensfrie radiobånd. Den andre metoden er NB-IOT som overfører data over mobilnettet. At det nå er to gode teknologier som kan brukes gjør at det kan gjøres et valg på hvilken overføringsmåte som er mest optimal for der sensorene befinner seg. 

Nå kan det brukes sensorer til å måle og samle data som kan gå rett inn i kommunens dataplattformen uten dyre mellomledd som kan ta dataene våre til gissel. Erfaringene fra smart vann piloten er overfører til andre fag og sektorer."

Illustrasjonsom viser testing av digitale vannmålere - Klikk for stort bilde

 

Planen fremover 

De tekniske komponentene og markedet undersøkes nærmere slik at vi danner oss et sikkert grunnlag før en mulig utrulling i storskala. I juni startet et pilotprosjekt som involverer både Smart vann og Smart data. I piloten skal vi teste ut en digital infrastruktur for smarte vannmålere som gir gode forutsetninger for innsamling, håndtering, analyse og visualisering av data. Rammen for piloten er fra 1. juni - 1. desember, og gjennomføres i et samarbeid mellom Molde vann og avløp, ROR-IKT, Istad Fiber, Altibox, Infotiles og Molde kommune. 

I samband med at det har blitt opparbeidet mer kunnskap og erfaring, ønsker vi å involvere innbyggerne videre i prosessen. Det er ønskelig å jobbe bredt med bevissthet rundt vannforbruk og samskaping av fremtidens vanntjenester. 

I tillegg er det foreløpig planlagt et pilotprosjekt i samarbeid med Microsoft og Bouvet med oppstart høsten 2021. I pilotprosjektet skal dataflyt fra de smarte vannmålerne testes ut i en Microsoft Azure-kontekst, hvor vi også skal utforske integrasjoner, bearbeiding og visualisering av dataene. 

Relevante artikler og dokumenter 

Molde kommune vil utrede installering av smarte vannmålere 

Kontakt

Bjarte Koppen
daglig leder
E-post
Mobil 41 20 90 77