Fremtidens energi

Fremtidens energi

Hva går prosjektet ut på? 

Kort forklart

Hovedmålet er å demonstrere nye system, løsninger og prosesser gjennom ulike delprosjekter for å: 

  • Redusere unødvendig energiforbruk og jevne ut effekttopper på nettet 
  • Øke graden av fornybar energi i samfunnet 
  • Prøve ut nye modeller for deling, kjøp og salg av energi 
  • Øke kompetansen om og engasjementet rundt bærekraftig energi i ulike samfunnsgrupper 

 

FNs bærekraftsmål 7, 9 og 17 illustrasjon. - Klikk for stort bilde

 

Hvorfor satser vi på dette prosjektet? 

Våre moderne samfunn er avhengig av en pålitelig og robust forsyning av energi. Teknologiutviklingen for fornybare energikilder går raskt, og med den digitale utviklingen er det et stort mulighetsrom for energisystemer som er både grønne, demokratiske og som gir nye muligheter på markedet for både private aktører og private husholdninger. Gjennom dette prosjektet ønsker vi å teste ut og implementere nye løsninger og modeller for å se hvordan de kan komme hele samfunnet til gode. 

Hvem er med i prosjektet? 

I utgangspunktet er prosjektet utviklet av Molde kommune, Istad Kraft, Elinett og Molde eiendom KF gjennom Smart Molde-programmet. Prosjektet er også støttet med midler fra Møre og Romsdal fylkeskommune. 

Prosjektet har en prosjektgruppe bestående av representanter fra Molde kommune, Istad Kraft, Elinett og Molde eiendom KF. 

Har du en idé eller innspill til Smart Molde?

Gjennomførte aktiviteter

Prosjektet ble vedtatt av styringsgruppen til Smart Molde den 8. desember 2021. Prosjektgruppen har startet med planlegging, budsjettering og kommunikasjonsplan for prosjektet som startet opp i januar 2022. 

Prøveprosjekt for å spare strømutgifter 

50 husstander i et begrenset område i Molde har nå fått tilbud om å prøve ut et Smart Hus-system i ett år. 

I samarbeid med Istad Kraft, Elinett, Enova, Miljødirektoratet og leverandøren Green Energy Options ønsker Molde kommune gjennom Smart Molde-programmet å undersøke om det er mulig å tilrettelegge for lavere energiforbruk til husholdningene gjennom å innføre ny teknologi. 

Dataene som samles inn skal sammenlignes med data fra et tilsvarende område uten slike målere. 

25 husstander er nå med i prøveprosjektet, og alle disse har fått installert hvert sitt Smart Hus-system. 

Les mer om prøveprosjektet 

Planen fremover 

Fremtidens energi er et prosjekt som er tenkt å gjennomføres i flere etapper, hvor etappe 1 er i gang gjennom prøveprosjektet med Smart Hus-system: 

  • Etappe 1: Installering av digitalt grensesnitt for fleksibel energistyring/lastbalansering i private husholdninger, med parallell identifisering av gode finansieringsmodeller for andre tiltak som gjør nærliggende bygg mer energieffektive. Tidsperiode for etappe 1 er januar 2022 – desember 2023. 

Forslag til fremtidige prosjekter: 

  • Etappe 2: Etablering av en energipark med demonstrasjon av ulike fornybare energikilder som vindturbiner, solceller og biogass som kan drive attraktive funksjoner som gatelys og lading av el-sykler. 
  • Etappe 3: Etablering av et grønt knutepunkt for smart mobilitet og et lokalt energimarked gjennom interaksjon mellom fergekaia og nærliggende naboskap. 

Solcellepanel som energitiltak i kommunale utleieboliger 

Molde kommune har mottatt 45 millioner kroner i støtte fra Enova for å gjøre tiltak som gir mindre energiforbruk og lavere strømregninger for dem som leier kommunale boliger. Nå er det igangsatt flere prosjekter hvor det skal installeres solcellepaneler og i noen tilfeller væske/vann-varmepumper. 

Hvis alle prosjektene blir realisert, kommer de planlagte solcellepanelene til å produsere strøm tilsvarende årsforbruket til 140 eneboliger, eller 190 leiligheter. Dette er viktige steg på veien mot å produsere strøm til kommunale utleieboliger. 

Nå er det publisert utlysning der leverandører kan prekvalifisere seg for å levere solcelleanlegg til Molde kommune. Alle bygg og tak som kan få solceller er befart og kartlagt, og det er snakk om ca. 25 lokasjoner og omtrent dobbelt så mange tak. Pr. dags dato har åtte leverandører levert tilbud for å kvalifisere seg. 
 
Det er nå sendt nabovarsel og byggesøknad i fire prosjekter. Minikonkurranse på disse prosjektene blir publisert så snart byggesøknad er godkjent. Dette er planlagt å være på plass i løpet av august. I første gruppe med prosjekter er det flere bygg i Nordbyen, og det største prosjektet blir Råkhaugen med 400 kWp. Samtidig jobbes det med å klargjøre resten av prosjektene. Det er mange bygg hvor det må finnes løsninger for bæreevne på takene før det kan dokumenteres at de tåler både snølast og ekstra last fra solcellene. 

Les mer om tildelingen av støtte til energitiltak 

Relevante artikler og dokumenter 

Local energy communities: when neighbourhoods become electricity producers - SINTEF 

Energy communities - Energy EC Europa EU 

Energy communities: an overview of energy and social innovation - Joint Research Centre EU 

Med disse grepene har Geir spart flere tusen kroner - TK (+) 

Kontakt

Mette Jane Holand
innovasjon- og endringsguide
E-post
Mobil 90 01 79 57