Fremtidens mobilitet

Fremtidens mobilitet

Hva går prosjektet ut på? 

Smart Molde har fått midler fra Møre og Romsdal fylkeskommunes satsing «Byen som regional motor» til prosjektet Fremtidens mobilitet. I prosjektet skal vi samarbeide med samfunnets aktører, teste og eksperimentere med tiltak som skal ta tak i mobilitetsutfordringene i Molde. 

Med mobilitet mener vi forflytning av varer, tjenester og mennesker. 

Hvorfor satser vi på prosjektet? 

Med dette prosjektet ønsker Molde kommune å bidra til å nå målet i kommuneplanens samfunnsdel om å ha gode og trafikksikre mobilitetsløsninger. Dette skal også bidra til å gjøre det enklere for folk å velge miljøvennlige transportformer.  

Molde kommune står ovenfor en rekke komplekse floker som må løses for at vi skal nå målet om å være et grønt, smart og innovativt samfunn. Hensikten med prosjektet er ikke å konkurrere med andre planer og mål hverken på kommune-, fylkes- eller statsnivå – men å støtte oppunder disse.   

Hvem er med i prosjektet? 

Målet er å bidra til en kraftfull retning og skape synergier for å nå målene som er satt gjennom samhandling blant befolkningen, lag- og frivilligheten, organisasjoner, myndigheter og næringsliv. Prosjektet vil derfor ha bred involvering av samfunnsaktører og blant befolkningen. 

Prosessen er initiert av Molde kommune gjennom Smart Molde og gjøres i samarbeid med den forsknings- og verdibaserte ideelle virksomheten cCHANGE. Prosjektet vil ha en styringsgruppe med representanter fra nøkkelaktører. 

Planen fremover 

I dette prosjektet skal det først avholdes et åpent møte hvor alle som vil kan være med for å bidra med innspill og idéer. I tillegg skal det gjennomføres strategisamlinger hvor aktuelle samfunnsaktører deltar. 

Ulike mobilitetstiltak vil bli testet høsten/vinteren 2023/24. Tiltakene som blir valgt får design-og implementeringstøtte fra cCHANGE og kommunen. 

Det åpne møtet ble avholdt onsdag 23. august kl. 18.00-20.00 på InnbyggerLaben Innom i Storgata 44. 

Kontakt

Mette Jane Holand
innovasjon- og endringsguide
E-post
Mobil 90 01 79 57