Ombrukssentral for bygg- og anleggsbransjen

Ombrukssentral for bygg- og anleggsbransjen

Hva går prosjektet ut på? 

Dette forprosjektet har som mål å etablere en felles strategi om utvikling av en ombrukssentral for byggevarer i samarbeid med aktørene i Molde-regionen. 

Hvorfor satser vi på prosjektet? 

Hver dag kasseres det byggevarer som er fullt brukelige i bygg- og anleggsbransjen. I Norge genereres det årlig 1,8 millioner tonn avfall fra byggeaktivitet, og økonomien vår er kun 2,4 prosent sirkulær (Circularity Gap Report). Bygg- og anleggssektoren er en storforbruker av primærressurser, og er derfor en helt sentral sektor å arbeide med for overgangen til sirkulærøkonomi og oppnåelsen av globale klima- og miljømål. 

Det er mange virksomheter som har strategier og mål innen bærekraft, men hver for seg monner de lite. Skal bygg- og eiendomsbransjen nå de nødvendige klima- og miljømålene må hele verdikjeden til bransjen ses under ett. Vi må få frem insentivene til den enkelte aktør for å bli mer bærekraftig, og samtidig synliggjøre om det er mulig å forene de ulike strategiene mot en felles retning - en strategi om felles utvikling av en ombrukssentral for byggevarer i regionen. 

Hvem er med i prosjektet? 

Forprosjektet er støttet med midler fra Møre og Romsdal fylkeskommune gjennom "Byen som regional motor"-prosjektet.  

Forprosjektgruppa har bestått av innovasjon- og endringsguide Mette Holand i Smart Molde, klimarådgiver Ole Bertil Tveita Tingvoll fra Molde kommune, og Thomas Berge Foyn og Sindre Gundersen, begge fra Advansia (tidligere XPRO). 

Gjennomførte aktiviteter 

Fredag 5. mai ble workshop 1 i forprosjektet gjennomført. I denne workshopen var det ønskelig å involvere flest mulige interessenter med hensikt om å få innspill innenfor disse to temaene: 

  1. Hvilke strategier og retninger innen bærekraft har de ulike aktørene i Molde-regionen? 
  2. Hvilke insentiver og interesser har de ulike aktørene for å ta del i utviklingen av en ombrukssentral for byggevarer i Molde-regionen? 

Fredag 2. juni ble workshop 2 gjennomført. I denne workshopen var målet å involvere relevante interessenter for å få innspill innenfor disse to temaene: 

  1. Forankring av strategier og insentiver til ombrukssentral fra workshop 1. 
  2. Veien videre og potensielle bidrag i etablerings- og driftsfasen. 

På de to workshopene har det vært med til sammen 40 deltakere som representerer ulike aktører innen både privat og offentlig sektor. Hele verdikjeden til bransjen har vært samlet for å dele kunnskap og erfaringer. 

Mandag 28. august ble rapporten fra forprosjektet presentert. 

Her kan du lese hele rapporten fra forprosjektet (PDF, 927 kB) 

Planen fremover 

Det er ønskelig at samtlige aktører nå skal kunne bruke forprosjektrapporten til forankring i egen organisasjon, for å kunne realisere ideen om en felles ombrukssentral i Molde-regionen.