Sirkulærøkonomi i praksis

Sirkulærøkonomi i praksis

Hva går prosjektet ut på?

Kort fortalt

  • Gjennom dette prosjektet skal vi se på hvordan verdikjeden til møbler og inventar kan bli sirkulær. 
  • Hovedmålet i dette forskningsprosjektet er å utvikle en smartere innkjøpsmetodikk for møbler og inventar for Molde kommune. 
  • Forskningsprosjektet har fått innvilget 700.000,- i støtte fra Regionalt forskningsfond (RFF). 

 

FNs bærekraftsmål 9, 12 og 13 illustrasjon - Klikk for stort bildeFNs bærekraftsmål 9, 12 og 13

 

Hvem er med i prosjektet?

  • Møreforsking
  • Molde kommune
  • Dahl kontor 

Hvorfor satser vi på prosjektet?

Molde kommune ønsker mer kunnskap og innsats rundt bærekraft og sirkulær økonomi. Metodikken skal bidra til kostnadsbesparelser og redusert miljøfotavtrykk gjennom ombruk, gjenbruk og redusert innkjøp av nye møbler og inventar. Grove estimater på hvilke ressurser som står ubrukte og med potensiale for gjenbruk og ombruk, forteller at det er muligheter for å hente betydelige økonomiske og miljømessige gevinster. 

Smart samhandling er ett av seks satsningsområder i Smart Molde-strategien, og dette forskningsprosjektet er et konkret resultat av dialog på tvers av bransjer. 

Tidsperioden for prosjektet er 01.07.2020 - 01.07.2021. 

Har du en idé eller innspill til Smart Molde?

Gjennomførte aktiviteter 

Ett av funnene vi har gjort så langt i prosjektet viser forskjellene mellom et undervisningsrom i en forbruksøkonomi, og i en ombruksøkonomi, både når det gjelder miljøfotavtrykk og kostnader. Vi tok utgangspunkt i at undervisningsrommet hadde behov for 30 pulter, 30 stoler og et kateter.

Vi fant ut at overgangen fra en forbruksøkonomi, hvor alt nytt, til en ombruksøkonomi, hvor man gjenbruker og "frisker" opp brukte møbler, fører til 80 % reduksjon av klimagassutslipp og nesten 50 % reduksjon i kostnader. Dette er bedre både for klimaet og for lommeboka. Figuren under oppsummerer funnene vi har gjort i dette caset. 

Illustrasjon av case undervisningsrom - Klikk for stort bilde

 

Rapport 

Nå er forprosjektet ferdig, og rapporten som oppsummerer funnene er klar.

Rapport Sirkulærøkonomi i praksis (PDF, 2 MB) 

Planen fremover 

Dette prosjektet er koblet til et annet Smart Molde prosjekt i tillegg, Lillekollen barnehage. Vi ønsker her å se på hvordan vi kan bruke innsikten fra forskningsprosjektet når nye Lillekollen barnehage skal gå til innkjøp av møbler og inventar. Hvor mye gjenbruk, ombruk og redesign kan vi få til? Vi sikter høyt og gleder oss til å dele resultatet når nye Lillekollen barnehage står ferdig. 

Dialogmøte rundt sirkulære møbelanskaffelser 

Mandag 31. oktober inviterte ROR-Innkjøp til et dialogmøte rundt sirkulære møbelanskaffelser for Lillekollen barnehage og Årølia skole. Dialogmøtet ble holdt i innbyggerlaben Innom. Formålet med møtet var å informere leverandører og og relevante interessenter om oppdragsgivers behov, diskutere konkrete utfordringer, og få innspill til ulike løsninger på hvordan behovet kan dekkes av markedet. 

Relevante artikler 

Skal få til mer gjenbruk i offentlig sektor - Møreforskning 

Nytt forskningsprosjekt kan endre innkjøpspraksis i Molde kommune - iKuben 

Sirkulær økonomi - Miljødirektoratet 

Sløsesjokket - NRK 

Grønne og sirkulære anskaffelser av møbler - Anskaffelser.no 

Verktøy for bærekraftige anskaffelser - Kriterieveiviseren.no 

Kontakt

Mette Jane Holand
innovasjon- og endringsguide
E-post