Digital tvilling

Digital tvilling

Hva går prosjektet ut på?

En digital tvilling er en 3D-modell av byen, og baserer seg på data innsamlet om byen fra kommunen selv, Google Maps og SSB. Den digitale tvillingen skal gjøre det mulig å visualisere konsekvensene ved planlagte endringer, skape kunnskap fra simulering og modellering og bruke tilgjengelig data på nye måter.

Hvorfor satser vi på Digital tvilling?

Molde kommune har mye data tilgjengelig, men disse er ikke nødvendigvis åpnet opp og brukt på tvers av siloer. Hensikten er å bryte ned siloene med data og samle dem i den digitale tvillingen, slik at politikerne kan se simuleringer og konsekvenser av valg de gjør relatert til byutvikling og byggverk. Modellen skal også hjelpe regionen med å forbedre sin bærekraftsprofil opp imot FNs indikatorer for bærekraftsmål.

Det er selskapet AugmentCity som leverer simuleringsverktøyet. Et enkelt eksempel på bruk den digitale tvillingen kan være å se på trafikkflyten inn og ut av Molde i rushtiden ved å simulere hva som skjer med trafikken dersom åpningstidene til barnehagene og/eller skolefritidsordningen forlenges.

Hvordan sikre et vellykket prosjekt?

For å sikre en best mulig prosess og resultat, vil kommunen invitere til åpen workshop om prosjektet, hvor både innbyggere, næringsliv, akademia og offentlige ansatte er velkommen og oppfordres til å delta.

Det er også et mål å bruke prosjektet til å opprette en bærekraftsprofil for Molde og se hvordan kommunen ligger an opp mot FNs 17 bærekraftsmål.

Har du en idé eller innspill til Smart Molde?

Hvem er med i prosjektet?

AugmentCity leverer simuleringsverktøyet/den digitale tvillingen.

Flere inviteres til å delta i prosessen: Innbyggere, akademia, frivillighet, idrettslag, næringsliv og offentlige instanser.

Relevante artikler og dokumenter