Smart hjelpemiddelforvaltning

Smart hjelpemiddelforvaltning

Hva går prosjektet ut på? 

Kort forklart

  • Smart hjelpemiddelforvaltning skal utvikle og effektivisere tjenesten til alle innbyggere. 
  • Sørge for et godt etablert lagersystem med digitale løsninger for system og samhandling. 
  • Skape en fysisk møteplass hvor hjelpemidler kan prøves ut, vurderes og tilpasses i samråd mellom innbygger, fagpersoner og andre involverte. 
  • Digital plattform hvor produkter og hjelpemidler presenteres. 
  • Møteplassen bør legge til rette for undervisning, informasjon, veiledning, samhandling og fungere som en kompetansearena for hjelpemidler. 

FNs bærekraftsmål 3, 11 og 17 illustrasjon - Klikk for stort bildeFNs bærekraftsmål 3, 11 og 17

Hvorfor satser vi på prosjektet?

Molde kommune skal sørge for formidling av nødvendige hjelpemidler og tilrettelegge miljøet rundt den enkelte innbygger. Hjelpemiddelforvaltningen i kommunen har ansvar for korttidslager av hjelpemidler til innbyggere med midlertidige behov, samt tjenester tilknyttet hjelpemidler ved varig behov. Molde kommune har per i dag ca. 3500 brukere med hjelpemidler på varig utlån. 

Hjelpemiddelforvaltningen skal flytte ut av sine lokaler ved Råkhaugen omsorgssenter. For å kunne ivareta kommunens ansvar for hjelpemidler, er det en unik mulighet til å samhandle om fremtidsrettede, helhetlige og effektive løsninger for at innbyggerne skal mestre egen hverdag. 

Vi innehar alle et ansvar for å ta vare på egen helse. Med fremtidens hjelpemiddelforvaltning ønsker en å være tilgjengelig med informasjon og veiledning før tjenestebehovet oppstår. 

Har du en idé eller innspill til Smart Molde?

Hvordan sikre et vellykket prosjekt?

Vi ønsker å sikre en tidlig involvering av samarbeidspartnere, og at brukere/innbyggere, næringsliv, akademia og offentlige instanser deltar på lik linje i planleggingen og utviklingen. 

Hvem er med i prosjektet?

Molde kommune, ROR-IKT, Høgskolen i Molde, ALV (Arena for Læring om Velferdsteknologi), lag og organisasjoner, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (NFU), NAV hjelpemiddelsentral Møre og Romsdal, Eldrerådet, Astero, Helseinnovasjonssenteret med flere. 

Gjennomførte aktiviteter og planen fremover 

 

Første workshop ble gjennomført høsten 2019, hvor det kom frem flere nyttige innspill og ideer. 

Prosjektgruppen hadde oppstart oktober 2020. 

I november og desember 2020 ble det gjennomført forankring i kommunens ulike ledergrupper, og gjennomført flere workshop for samarbeidende tjenester til hjelpemiddelforvaltningen. 

Høgskolen i Molde ble engasjert i utvikling av brukerundersøkelse for en ståstedsanalyse på hjelpemiddelforvaltningen i kommunen. 

I januar 2021 ble det etablert ni ulike arbeidsgrupper som er drivkraften i prosjektet. Fokus først var arbeid i gruppen som jobber med fysisk utforming, innhold og mobilitet samt gruppen som jobber med logistikk. Arbeidsgruppen for organisering av hjelpemiddeltjenesten ble igangsatt i løpet av januar. 

I april 2021 var det oppstart i arbeidsgruppe for helse- og mestringsteknologi, kompetanseHub og visningsarena. Her er det engasjert eksterne samarbeidspartnere i Molde, Ålesund og Kristiansund - bl.a. gjennom Astero, ALV Møre og Romsdal, Atea og Helseinnovasjonssenteret. 

Molde kommune har kjøpt Nøisomhedsvegen 34D (tidligere Kiwi Bergmo), som nå skal bygges om til ny hjelpemiddelforvaltning. Molde eiendom KF er byggherre, og har engasjert HR Prosjekt som prosjektleder for ombyggingen. 

Det er i mars og april jobbet med å re-etablere et godt fungerende eksternt hjelpemiddellager på Midsund. Lageret der er nå ryddet og skal fylles med tilstrekkelig av nødvendige hjelpemidler for å gi innbyggere i området rundt Midsund gode tjenester innen hjelpemidler. Det jobbes videre med tiltak rettet mot organisering av tjenesten med tanke på drift. 

Se tidslinje lenger oppe for en mer detaljert oversikt over arbeidet som pågår. 

Relevante artikler, dokumenter og lover 

En mer effektiv og fremtidsrettet hjelpemiddelformidling – for økt deltakelse og mestring (PDF, 2 MB) 

Lov om kommunale helse og omsorgstjenester 

Forskrift om hjelpemiddelsentralenes virksomhet og ansvar 

Rapport Brukerundersøkelse (PDF, 2 MB) 

Kontakt

Hege Synnøve Anmarkrud
ergoterapeut
E-post
Mobil 902 74 533
Mette Jane Holand
innovasjon- og endringsguide
E-post
Mobil 900 17 957