Smart mobilitet

Smart mobilitet

Hva går prosjektet ut på? 

Kort forklart

Smart mobilitet skal 

  • tilrettelegge for at alle innbyggere og besøkende kan ferdes trygt og effektivt i trafikken 
  • bidra til endring i reisevaner og valg av reisemåte for å oppnå bedre trafikkflyt og bærekraft 
  • skape en digital plattform som gir innbyggerne oversikt over trafikkmønster og parkeringsmuligheter 
  • gi et bedre grunnlag for å vurdere effekt og gevinst av strategier, mobilitetstiltak og pilotprosjekter 
  • finne innovative løsninger og alternativer til samfunnsproblemer i tråd med bærekraftsmålene 

Mobilitetsprosjektet startet med å ta utgangspunkt i området rundt Molde idrettspark. Gjennom prosjektet ønsker vi å se på hvordan man samhandler i det aktuelle området og hvordan en kan få folk til å tenke annerledes når man gjør valg av reisemåte. Det er et mål at vi gjennom prosjektet tilrettelegger for at innbyggerne kan ferdes med lavest mulig risiko i trafikken i og rundt idrettsparken. 

Teknologi og digitale hjelpemidler er en del av prosjektet, men det kanskje aller viktigste er hvordan man jobber sammen på tvers av organisasjoner og sammen med innbyggerne. Forslag til tiltak kan være ny gang- og sykkelsti, sykkelparkering, bedre skilting og veivisning, en digital plattform som samler og gir oversikt over hva som skjer når og hvor, legge til rette for samkjøring, bedre utnyttelse av naturomgivelser og økt fokus på de sosiale og helsemessige gevinstene av å la bilen stå. Det er mange tradisjonelle tiltak som er sårt tiltrengt i området. Samtidig vil vi gjerne få nye ideer og løsninger på bordet. Derfor inviteres innbyggerne til å delta i prosessen. 

 

FNs bærekraftsmål 11 og 17 illustrasjon - Klikk for stort bildeFNs bærekraftsmål 11 og 17

 

Hvorfor satser vi på prosjektet? 

Vi ønsker å legge til rette for smart, trygg og miljøvennlig transport ved bruk av teknologi og enkle fysiske tiltak. Området ved Molde idrettspark ble valgt i lys av at nye Idrettens hus åpnet høsten 2020, og med det ville det generere enda mer aktivitet og trafikk enn den mengden som allerede var en utfordring i området. Vi har kun det arealet som ligger der i dag og som er svært begrenset. Det er dermed ikke noe reelt alternativ med flere parkeringsplasser for bil enn det som er prosjektert, og vi må da se på andre alternativ. Derfor ønsker vi gjennom prosjektet å finne smarte løsninger, slik at området kan bli et tryggere og mer miljøvennlig sted å ferdes, med bedre trafikkflyt og mindre kødannelse. 

Mange ulike grupper mennesker vil bruke anleggene hver dag. I henhold til nasjonale bærekraftsmål skal det legges til rette for at flere kan gå, sykle og/eller reise kollektivt. Gjennom dette prosjektet vil vi gjøre konkrete tiltak i tråd med bærekraftsmålene, samt opparbeide oss et godt erfarings- og faktagrunnlag til revidering av planer og strategier fremover. 

Har du en idé eller innspill til Smart Molde?

Hvordan sikre et vellykket prosjekt?

Et vellykket resultat krever en god prosess der alle parter er involverte og blir hørt. Medvirkning er sentralt i planleggingen. Teknologi og digitale hjelpemidler er en del av prosjektet, men det aller viktigste her er muligens hvordan man jobber sammen på tvers av organisasjoner og sammen med innbyggerne. 

Hvem er med i prosjektet?

Molde kommune er prosjekteier. Prosjektgruppe og styringsgruppe består av kommunen, fylkeskommunen, lag og organisasjoner, akademia og næringslivet. 

Idrettslag, utøvere, foresatte, næringsliv, beboere i området, akademia/Høgskolen i Molde og offentlige aktører ønskes alle å delta i planleggingen. 

Gjennomførte aktiviteter

 

 

«Ikke kjør om du ikke må – heller sykle eller gå» - Holdningskampanje for smart mobilitet. 

 

«Ikke kjør om du ikke må – samkjør, ta buss, sykle, rulle eller gå» - Holdningskampanje for trygg ferdsel i og rundt Molde idrettspark. 

 

Oversikt over hvor du kan parkere og hvilke av- og påstigningssoner som finnes i nærheten av Molde idrettspark. 

 

Molde Idrettspark parkering, av- og påstigningssoner

 

 

I tillegg til prosjektgruppemøter har det vært gjennomført et åpent webinar. Se opptak av webinaret her. 

Planen fremover

Prosjektgruppen har jevnlige møter for å sikre fremgang i prosjektet. 

Relevante artikler og dokumenter

Opptak av webinar om prosjektet. 

Vil redusere kø og gjøre byen tryggere gjennom prosjektet Smart mobilitet. 

Flere må sykle hit – nesten 10.000 bor innen ti minutts sykkelavstand - Romsdals Budstikke 

Kontakt

Mette Jane Holand
innovasjon- og endringsguide
E-post
Mobil 90 01 79 57