Nå vet vi mer om hjelpemiddelbrukernes erfaringer

Nå vet vi mer om hjelpemiddelbrukernes erfaringer

Resultatene er klare fra brukerundersøkelsen «Brukeres erfaringer med hjelpemidler».

Høsten 2021 ble det sendt ut en anonym spørreundersøkelse til 1 000 hjemmeboende hjelpemiddelbrukere i Molde kommune. Undersøkelsen skulle forsøke å fange opp styrker og svakheter med dagens ordninger, og gi innspill til det pågående arbeidet med å skape en helhetlig og fremtidsrettet hjelpemiddelforvaltning. Dette arbeidet gjennomføres i prosjektet Smart hjelpemiddelforvaltning, og gjøres i et samarbeid mellom næringsliv, akademia, frivilligheten, innbyggere og det offentlige. 

Det er Høgskolen i Molde som har hatt det praktiske ansvaret med å gjennomføre brukerundersøkelsen. Professor Turid Aarseth har ledet arbeidet, og har sammen med Øivind Opdal og Thea Marie Pettersen sikret at undersøkelsen har blitt gjennomført av en nøytral part. 

- Vi håper brukerundersøkelsen kommer til god nytte i det videre arbeidet med Smart Hjelpemiddelforvaltning, sier professor Turid Aarseth ved Høgskolen i Molde. 

Rapport Brukerundersøkelse «Brukeres erfaringer med hjelpemidler» (PDF, 2 MB) 

Resultatene 

- Hovedbildet er at flertallet av brukerne stort sett er fornøyde med dagens ordninger når det gjelder tildeling, opplæring og bruk av hjelpemidler. For nærmere halvparten av de som har svart, har egen eller pårørendes innsats hatt stor betydning for hvilke hjelpemidler en har fått. Videre viser resultatene at brukerne står i ulike situasjoner og livsfaser, og det er særlig brukere under 70 år som opplever utfordringer, forteller Aarseth. Rundt ¼ av brukerne opplever mangler når det gjelder opplæring og tilpasning av hjelpemidler. Hver femte bruker oppgir at de har hjelpemidler som ikke blir brukt. Årsakene til dette er bl.a. manglende opplæring og at de er redd for å bruke hjelpemiddelet feil. 

På spørsmål om hjelpemidlenes betydning for den enkelte bruker, legger et flertall på 77 % vekt på muligheten til å mestre daglige gjøremål. Det er en lavere andel på dette spørsmålet når det gjelder å kunne bidra i samfunnslivet, som er 40 %, og når det gjelder å drive med fritidsaktiviteter, som er 39 %. 

- Når det gjelder brukernes innspill til hjelpemiddelforvaltningen, står forhold knyttet til selve tildelingsprosessen øverst på listen med ønske om mer informasjon om rettigheter og mer medbestemmelse. Videre ser vi forbedringsønsker når det gjelder oppfølging, opplæring og hjelp fra fagpersonale i tillegg til mer brukervennlige hjelpemidler, forklarer Aarseth. 

Økt digitalisering oppleves noe mindre viktig og havner nederst på «ønskelisten». Her er det stor spredning i svarene, og det er særlig de over 70 år som ikke ser økt digitalisering som viktig. 

Takk til de som svarte på undersøkelsen 

- Den største takken må gå til de 259 hjelpemiddelbrukerne i Molde kommune som har delt sine erfaringer og vurderinger. Vi vet at det har vært krevende for flere og noen opplevde nok at ikke alle spørsmålene traff like godt, forteller Aarseth. 

- Svarene har uansett gitt resultater i form av større innsikt i hvordan tildeling og bruk av hjelpemidler oppleves sett fra brukernes ståsted. Denne innsikten er nå forsøkt formidlet i den foreliggende rapporten, fortsetter Aarseth. 

Blir presentert for råd og utvalg 

Brukerundersøkelsen ble presentert for Eldrerådet torsdag 20. januar og skal også presenteres for Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne torsdag 10. februar, og for hovedutvalg helse og omsorg mandag 14. februar. 

- Nå vet vi mye mer om erfaringene til hjelpemiddelbrukerne i kommunen vår, og dette vil vi ta med oss i det videre arbeidet, sier prosjektleder i Smart hjelpemiddelforvaltning, Hege Anmarkrud. 

Her kan du lese mer om prosjektet Smart hjelpemiddelforvaltning 

Innspill 

- Har du innspill til rapporten eller til prosjektet Smart hjelpemiddelforvaltning er det bare å ta kontakt, sier innovasjon- og endringsguide i Molde kommune, Mette Holand. 

Har du en idé eller et innspill?

Rapport Brukerundersøkelse «Brukeres erfaringer med hjelpemidler» (PDF, 2 MB)