Smart hjelpemiddelforvaltning

Smart hjelpemiddelforvaltning

Hva skal til for å skape en fremtidsrettet og Smart hjelpemiddelforvaltning? Prosjektet Smart hjelpemiddelforvaltning skal utvikle og effektivisere tjenesten til alle innbyggere. 

Smart hjelpemiddelforvaltning 

Det er et nasjonalt ansvar at kommuner i Norge skal formidle og forvalte hjelpemidler til sine innbyggere. Dette skal Molde kommune fortsette med, men vi har som mål i prosjektet å samkjøre tjenester knyttet mot helse- og mestringsteknologi og øke kunnskap om de smarte løsningene som kan bidra til at den enkelte kan oppleve egenmestring og trygghet. 

Prosjektet Smart hjelpemiddelforvaltning jobber med å: 

 • Etablere et lagersystem med digitale løsninger for logistikk og samhandling. 

 • Samlokalisere tjenester rettet mot hjelpemidler og helse- og mestringsteknologi. 

 • Skape en fysisk møteplass hvor hjelpemidler kan prøves ut, vurderes og tilpasses i samråd mellom innbygger, fagpersoner og andre involverte. Møteplassen skal legge til rette for undervisning, informasjon, veiledning, samhandling og fungere som en kompetansearena for hjelpemidler, helse- og mestringsteknologi og smarte løsninger. 

 • Lage en digital plattform hvor produkter og hjelpemidler presenteres. 

Prosjektet er etablert med en bredt sammensatt prosjektgruppe, hvor det offentlige, brukere, næringsliv og akademia er representert, samt en tilhørende styringsgruppe. Prosjektet er videre organisert i 9 ulike arbeidsgrupper. 

Status i prosjektet pr. april 2021 

Mye har skjedd siden første workshop ble gjennomført høsten 2019. Molde kommune og Smart Molde inviterte den gang akademia, innbyggere, næringsliv, kommuner og NAV Hjelpemiddelsentral Møre og Romsdal til heldags workshop for å løse fremtidens problemer innen hjelpemiddelforvaltning til det beste for innbyggeren. 

Dette er status i prosjektet Smart hjelpemiddelforvaltning pr. april 2021: 

 • Molde kommune har kjøpt Nøisomhedsvegen 34D (tidligere Kiwi Bergmo), som nå skal bygges om til ny hjelpemiddelforvaltning. Molde eiendom KF er byggherre, og har engasjert HR Prosjekt som prosjektleder for ombyggingen. 

 • Det samhandles kommunene Ålesund, Kristiansund, Bergen og Lillestrøm, for å høste erfaringer knyttet til utforming av bygg, innhold i bygg, logistikksystem, vaskemaskin og tjenestetilbud. 

 • Prosjektet er i tett dialog med NAV Hjelpemiddelsentral Møre og Romsdal og DigiHOT (Digitalisering av hjelpemiddelformidlingen i NAV og kommune), vedrørende fremtidig utvikling av hjelpemiddelformidling. 

 • Det er utarbeidet en RFI (markedsdialog) for logistikksystem som nå er publisert i anbudsløsningen Mercell, med frist for å melde interesse 26.04. Det vil være fortløpende arbeid for å få etablert et logistikksystem for hjelpemiddelforvaltningen da dette ikke er avhengig av en innflyttingsdato for å kunne tas i bruk. 

 • Det er etablert samarbeid med flere eksterne aktører bl.a. ALV i Møre og Romsdal, Astero, Atea og Helseinnovasjonssenteret. 

 • En masterstudent fra Høgskolen i Molde skal i samarbeid med professor Turid Aarseth ved Høgskolen i Molde og prosjektledelsen utarbeide en brukerundersøkelse. Datainnhenting vil skje i løpet av sommer og rapport vil ferdigstilles i løpet av høsten 2021. 

 • Det er avdekket utfordringer knyttet til ivaretakelse av hjelpemiddelforvaltning ut til distriktene, størst er utfordringene tilknyttet Midsund. Nesset har et godt etablert eksternt lager, gode rutiner og ansatte til å drifte tjenesten. Det er i mars og april jobbet målrettet mot re-etablering av eksternt lager for hjelpemidler til korttidsutlån til Midsund. 

Les mer om prosjektet her.